அன்னை சேது செந்தமிழ் நிறுவனம், அமெரிக்கா

Annai Sethu Classical Tamil Institute, America - Tamil Elearning

தமிழ்ப் பயிற்சிப் பட்டறை

Vowels - உயிர்

Vowels Short - உயிர் குறில்

Vowels Long - உயிர் நெடில்

Aytham - ஆய்தம்

Vowel Modifiers - உயிர் மாற்றி

Consonants - மெய்

Consonants vallinam - மெய் வல்லினம்

Consonants idaiyinam - மெய் இடையினம்

Consonants mellinam - மெய் மெல்லினம்

Abigudas - உயிர்மெய்

Abiguda ka series - உயிர்மெய் க வரிசை

Abiguda cha series - உயிர்மெய் ச வரிசை

Abiguda ta series - உயிர்மெய் ட வரிசை

Abiguda tha series - உயிர்மெய் த வரிசை

Abiguda pa series - உயிர்மெய் ப வரிசை

Abiguda Ra series - உயிர்மெய் ற வரிசை

Abiguda ya series - உயிர்மெய் ய வரிசை

Abiguda ra series - உயிர்மெய் ர வரிசை

Abiguda la series - உயிர்மெய் ல வரிசை

Abiguda va series - உயிர்மெய் வ வரிசை

Abiguda zha series - உயிர்மெய் ழ வரிசை

Abiguda La series - உயிர்மெய் ள வரிசை

Abiguda nja series - உயிர்மெய் ங வரிசை

Abiguda nya series - உயிர்மெய் ஞ வரிசை

Abiguda Na series - உயிர்மெய் ண வரிசை

Abiguda ña series - உயிர்மெய் ந வரிசை

Abiguda ma series - உயிர்மெய் ம வரிசை

Abiguda na series - உயிர்மெய் ன வரிசை

ஆக்கம் : கவிஅரசன். வா.மு.சே. Kaviarasan, Va. Mu.Se.